ALGEMENE VOORWAARDEN

Impaqtum Products BV,

handelend onder de namen ‘Bazqet’, ‘Bazqet Europe’, ‘Capp’r’ en ‘Impaqtum Products’ 

geregistreerd / gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81677030.

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van Impaqtum Products BV (hierna: Leverancier) en Afnemers, strekkende tot verkoop en levering van producten en/of het verrichten van diensten en de uitvoering daarvan. Onder “Afnemer” wordt hieronder verstaan, iedere (rechts)persoon aan wie door Leverancier leveringen van producten en/of diensten worden verricht, met inbegrip van diens vertegenwoordigers, gemachtigden en/of rechtverkrijgenden.

Eventuele door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn voor Leverancier niet bindend, tenzij Leverancier zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Indien Leverancier schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van een of meer afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat de afnemer de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Toepasselijkheid/conversie

Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen waarvan de toepasselijkheid tussen de leverancier en de afnemer is overeengekomen ten behoeve van een afzonderlijke overeenkomst, zijn niet van toepassing op overige aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten tussen de leverancier en de afnemer.

Is of worden deze Algemene Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend of kan op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep worden gedaan, dan blijven de partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. De partijen zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig en verbindend zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

De leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die luidt ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Overeenkomsten, wijzigingen en prijzen

Een door Afnemer geplaatste opdracht zal door Leverancier, als onherroepelijk worden beschouwd.

Omschrijvingen en prijzen in offertes worden onder voorbehoud gegeven, op basis van door Producenten verstrekte gegevens. Voor specificaties worden voor de branche geldende bandbreedtes in acht genomen, tenzij anders vermeld. Afnemer kan in eventuele fouten in een offerte geen enkel recht ontlenen. Offertes worden gegeven op basis van door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties, en zijn gebaseerd op levering binnen normale termijnen en omstandigheden.

Leverancier is jegens Afnemer aan een bij Leverancier geplaatste opdracht uitsluitend gebonden indien en zodra die opdracht door Leverancier schriftelijk wordt bevestigd, dan wel indien Leverancier met de uitvoering van die opdracht is aangevangen.

Opdrachten, orderbevestigingen of andere correspondentie via e-mail worden door partijen aanvaard als rechtens bindende correspondentie.

Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht die hogere kosten meebrengen dan waarop bij de oorspronkelijke door Leverancier verstrekte prijsopgave kon worden gerekend komen voor rekening van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen vermindering van kosten tot gevolg hebben, dan kan Afnemer daaraan geen enkel recht ontlenen met betrekking tot vermindering van de afnameprijs. Leverancier kan evenwel naar eigen inzicht besluiten dat deze wijzigingen een lagere afnameprijs tot gevolg hebben.

Wijzigingen in een door Afnemer geplaatste opdracht kunnen tot gevolg hebben dat een eerder aangegeven levertijd door Leverancier wordt overschreden. Daarop kan ten nadele van Leverancier geen beroep worden gedaan.

Indien Afnemer een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert dient Afnemer aan Leverancier de ingevolge hiervan bij Leverancier ontstane schade te vergoeden. De schade wordt met 30% van de netto factuurwaarde van de geannuleerde order berekend. Het bewijs van een hogere schade blijft voorbehouden, in welk geval Afnemer verplicht is het hogere schadebedrag te vergoeden.

Met Leverancier gesloten overeenkomsten geschieden onder voorbehoud van tekorten en/of andere omstandigheden buiten de macht van Leverancier waardoor levering niet mogelijk is.

Geoffreerde prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en inclusief transportkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Levering

Levering vindt plaats aan het adres van de afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment van aflevering, dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. De afnemer dient voorts te zorgen voor voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een zo kort mogelijke wachttijd voor de aflevering. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zal de afnemer alle bijkomende kosten verschuldigd zijn.

Levertijd

Een door de leverancier opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan de leverancier verstrekte gegevens. De levertijd zal door de leverancier zoveel mogelijk in acht worden genomen.

De overeengekomen levertijd is een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de afnemer de leverancier schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

Indien de leverancier gegevens nodig heeft van de afnemer ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de afnemer deze gegevens aan de leverancier heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de levertijd heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding terzake.

Deelleveringen

De leverancier is gerechtigd in gedeelten te presteren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de leverancier gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Transpor/risico

Verzending en transport geschieden voor rekening leverancier, tenzij anders overeengekomen.

Zodra de verkochte zaak door de leverancier of een door deze aangewezen vervoerder aan de afnemer is afgeleverd, is de zaak vanaf het moment van aflevering voor risico van de afnemer, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de afnemer.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Leverancier, totdat alle vorderingen (inclusief renten, kosten, werkzaamheden) die Leverancier op Afnemer heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom van de zaken niet op Afnemer is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De Afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de Afnemer uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

Afnemer is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Leverancier te bewaren.

Leverancier is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert – zie artikel 9 – of dreigt te gaan verkeren. Afnemer zal Leverancier te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Leverancier.

Voornoemde onder 8.1 t/m 8.4 opgenomen bepalingen laten de overige aan Leverancier toekomende rechten onverlet.

Betaling

Facturen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

Facturen van de leverancier dienen uiterlijk op de vervaldag van de factuur te worden voldaan op een door de leverancier aan te geven wijze. Als datum van betaling geldt de valutadatum waarop de leverancier de betaling ontvangt.

Betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta zonder korting of beroep op compensatie.

Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij vanaf de vervaldatum van de factuur in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.

De afnemer is vanaf de vervaldag over het verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand verschuldigd.

Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer de terzake van de inning gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke kosten 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van 250 Euro. Buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval verschuldigd wanneer de leverancier voor de invordering een derde heeft ingeschakeld.

Door de afnemer gedane betalingen (in delen) strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom.

Ingeval van niet tijdige betaling, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer worden alle betalingsverplichtingen van de afnemer onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of de leverancier hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is de leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van de leverancier om schadevergoeding van de afnemer te vorderen.